Het pakket

De opvang door TT-team geschiedt geheel verzorgd, d.w.z. wij dragen zorg voor eten, drinken en verantwoorde snack. Uitzondering hierop vormt borstvoeding waar ouders zelf zorg voor dienen te dragen en de flesvoeding vanwege het grote aantal verschillende soorten. Bij de verzorging is wel inbegrepen luiers, billendoekjes en zonnebrand middelen.

Kinderopvang TT-team stelt vanuit een preventieve visie het dragen van aparte binnen schoenen/toffels voor kinderen verplicht. De opvang geschied op basis van minimaal 2 dagdelen per week.

Dagopvang

De opvang  heeft geen verplichte  minimale afnamen. De kinderen die komen voor het ochtend gedeelte kunnen tussen 07.00 en 09.00 uur gebracht worden en tussen 12.30 en 13. 30 uur weer opgehaald worden. De kinderen die komen voor het middag gedeelte kunnen tussen 12.30 en 13.30 uur gebracht worden en tussen 16.30 – 18.30 uur gehaald zijn. Afwijken van deze tijden is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Uitloop vanuit het ochtend gedeelte verstoort de rust en is dus onwenselijk. Een reeds lopend uur na 13.30 uur wordt daarom apart in rekening gebracht. Uitloop in het avond -gedeelte geeft problemen voor het personeel en is dus onwenselijk. Een reeds lopend uur na 18.30 uur wordt daarom apart in rekening gebracht.

Kinderen welke alleen gebruik maken van het ochtenddeel eten een boterham bij ons mee. Kinderen die alleen gebruik maken van het middagdeel dienen thuis gegeten te hebben. Uitzondering hierop vind alleen plaats in overleg met de groepsleiding.

Na een korte -of langdurige afwezigheid (vakantie of ziekte) is het mogelijk dat uw kind, voorafgaande aan een definitieve terugkeer, weer even komt wennen. Wij reserveren daar tussen 16.30 en 18.30 uur voor. Kinderen kunnen dan even spelen en wij kunnen even bijpraten met de ouders/verzorgers.

Algemeen (wennen, plaatsing, enz)

Alvorens de definitieve dag van plaatsing aanbreekt, dient uw kind een gewenningsperiode mee te maken. Deze periode bestaat maximaal uit een drietal momenten. De 1e keer komt u samen met uw kind voor een intakegesprek en aansluitend blijft uw kind even een uurtje alleen bij ons. De 2e keer komt uw kind een dagdeel alleen wennen. De laatste keer voorafgaande aan de definitieve plaatsing komt uw kind een hele dag alleen wennen. Aan deze verplichte gewenningsperiode zit een eenmalige bijdrage vast. Deze bijdrage wordt bij de eerste factuur in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt door ons jaarlijks geschonken aan een goed doel.

Ouders/verzorgers dienen bij het afsluiten van een opvangcontract een automatische incasso machtiging af te geven. Deze wordt omstreeks de 25e van iedere maand, voorafgaande aan de maand van opvang, door ons geïnd.

De locaties van kinderopvang TT-team zijn tussen kerst en oud -en nieuw op aanvraag geopend, ouders kunnen tot 15 november van het jaar kenbaar maken of zij opvang nodig hebben. Daarnaast zijn wij op alle erkende (christelijke) feestdagen en de in de CAO kinderopvang verplicht gestelde vrije dagen gesloten, de overige weken van het jaar zijn we geopend.

Het beëindigden van een contract dient schriftelijk 1 maand voordien te worden gedaan.

Ouders welke een overeenkomst afsluiten op basis van een flexibel rooster dienen dit minimaal 1 maand van te voren bij ons in te leveren. Een rooster wat later wordt ingeleverd valt buiten de garantie van plaatsing. Alleen de gewenste momenten welke nog beschikbaar zijn en geen getal- en/of rooster technische problemen voor onze afdeling planning opleveren worden dan nog toegekend.

De groepsindeling

De locatie Tante Marlie heeft twee stamgroepen, te weten een babygroep van maximaal 8 baby’s ( 0 t/nm max. 24 maanden) en een kleuter/peutergroep van maximaal 16 kinderen (tot 4 jaar). Beide groepen worden begeleid door de volgens de wet kinderopvang benodigde PM-ers. De overheid heeft hiervoor een zogenaamde BKR-rekentool ontwikkelt.

Samenvoeging groepen

Indien er door omstandigheden op de groepen een dusdanige minimalisering (door ziekte, vakantie, tijdstip van binnenkomst of bezetting) plaats vind, dan kan de organisatie de samenstelling van de groepen in heroverweging nemen.
De organisatie kan er dan voor kiezen groepen samen te voegen tot een (nieuw) samengestelde groep. Deze keuze hangt samen met de mogelijkheid te kunnen blijven voldoen aan de geldende eisen van de WKO (Wet kinderopvang) en conform het pedagogisch beleid.
Samen voegen van groepen gebeurd met eigen pedagogisch medewerkers. In overleg door de pedagogisch medewerkers wordt bepaald in welke groepsruimte de samenvoeging plaats vindt.
Zodra de situatie zich normaliseert, wordt er uiteraard weer gewerkt naar het origineel pedagogisch beleid.

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top