Administratie

De afgelopen jaren is er op gebied van administratieve handelingen binnen de kinderopvang nog al het een en ander veranderd. De invoering van de wet kinderopvang zorgde voor een hele papierwinkel voor ouders/verzorgers.

Naast de praktische zorg voor uw kind(eren), kunt u voor alle andere vragen op dit gebied bij onze administratie terecht. .

Aanmelding en planning

Op moment dat u zich wilt aanmelden bij onze opvang, neemt u contact op met de afdeling P&O. Daar bekijkt men welke (on)mogelijkheden er qua plaatsing zijn en regelen een uitnodiging voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek voor u.

Na uw kennismaking ontvangt u verdere bescheiden om u in te schrijven, welke u ingevuld kunt retourneren aan;

Kinderopvang TT-team bv.

p/a Maalderij 2a

3291 AD Strijen

Of digitaal (in scannen en verzenden) opsturen naar info@tantetheateam.nl

Na ontvangst van uw papieren maakt de afdeling P&O, in het kader van de wet Kinderopvang, een offerte voor u.  Deze wordt u per post in tweevoud, met een retourenveloppe, toegezonden. Zodra wij de offerte met uw goedkeuring heeft retour ontvangen, is de plaatsing definitief. Vanaf dat moment valt de plaatsing ook onder de algemene voorwaarden kinderopvang (op aanvraag worden deze per mail aan u toegezonden).

Plaatsing

Gaat het om een plaatsing van een baby, dan wordt u verzocht na de geboorte, aan hetzelfde adres, een geboortekaartje te zenden. In overleg wordt dan een definitieve startdatum vastgesteld. Deze wordt verwerkt op de uitdraai kinderopvang, welke u nodig heeft voor de aanvraag van de tegemoetkoming bij de belastingdienst.

De aanvraag zelf kunt u doen via www.toeslagen.nl. Tevens ontvangt u een voorstel voor de wen- momenten voor uw kind(je). Voor kinderen welke geplaatst  worden in de peutergroepen of op de BSO worden de wen -momenten vastgesteld n.a.v. de gewenste startdatum. De uitdraai kinderopvang volgt z.s.m. na goedkeuring van de offerte.

Ruilen, vakanties, afwezigheid, enz.

Een verzoek tot een ruiling, melding van afwezigheid of doorgeven van vakanties e.d. dient te geschieden per mail, op onderstaand mailadres. Ruiling van dagen buiten ziekte om, wordt alleen in behandeling genomen als het een verzoek betreft welke valt binnen dezelfde week van de reguliere opvang. Het verzoek wordt slecht dan gehonoreerd als de groepsgrootte dit toelaat. Ouders met een flex.rooster dienen dit, om plaatsingszekerheid te verkrijgen, minimaal 1 maand van te voren in te sturen. Roosters welke later worden ingediend hebben geen plaatsingszekerheid, groepsgroten e.d. is dan leidend bij een eventuele plaatsing.

Is uw kind ziek op de dag dat het wordt opgevangen, dan kunt u het best bellen met de locatie waar het kind wordt opgevangen.

KDV  Tante Marlie 078-6742222  (Strijen)  / Mobiel Peutergroep – 06-22214756 / Mobiel Babygroep    -06-16020544

Diversen

De aanvraag tegemoetkoming kinderopvang is een eerste keer soms best even lastig, onze administratie helpt u graag met de nodige tips of een uiteenzetting van de juiste gegevens.

Jaarlijks ontvangt u van ons eenmalig een jaaropgaaf kinderopvang. Bewaar deze goed want ieder jaar voert de belastingdienst steekproefsgewijs controles uit. Bij een dergelijke steekproef dient u de jaaropgaaf te kunnen overleggen. Deze wordt dan als controle gebruikt om te kunnen vast stellen of het aan u betaalde bedrag juist is.

Maandelijks rond de 15e van de maand ontvangt u de maandfactuur voor de maand die komen gaat. Deze dient uiterlijk de 25e van de maand te zijn voldaan, of door aan ons verleende automatische incasso of door uw betaling zelf (hiervoor wordt extra administratiekosten in rekening gebracht). Bij het uitblijven van uw betaling loopt de opvang stagnatie op.

Wij streven er naar zoveel mogelijk papier uit te sparen door als het kan zaken digitaal aan te leveren. Dit geldt niet alleen voor de financiële zaken maar ook voor informatie bulletins, zoals nieuwsbrieven of korte memo’s. Hiermee proberen we een kleine bijdrage te leveren aan het behoud van zoveel mogelijk bomen.

Bereikbaarheid

U kunt de administratie bereiken op de volgende manieren;

Telefonisch 0186-623384

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 17.00 uur.

Op dagen dat onze administratie niet aanwezig is kunt het best uw vraag per mail stellen, u ontvangt dan z.s.m. een reactie terug.

Via de mail info@tantetheateam.nl

 

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top