Protocollen

Er zijn duidelijk afspraken en richtlijnen welke schriftelijk zijn vastgelegd. Vanaf de eerste tot de laatste minuut dat u uw kind aan onze zorg is toevertrouwend, is een vastomlijnd patroon ontwikkeld, een patroon wat u in ons pedagogisch plan terugvind. Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan ligt voor u ter inzage tijdens het persoonlijk gesprek. Daarna kunt u er te allen tijde, voor inzage, naar vragen bij de beroepskrachten of de directie.

Onderdeel van het pedagogisch plan zijn een aantal door ons inmiddels uitgewerkte protocollen en reglementen, ter inzage liggen o.a.

Wen procedure

Een dergelijke procedure is van belang om de overgang voor het kind (en voor de ouders) zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. De kunst van zien en leren van het kind wordt op deze manier gestimuleerd.

Zwangerschapsprotocol

Hierin is verwoord hoe het beleid van de organisatie is t.o.v. zwangere medewerksters. Op deze wijze proberen we de zwangerschap en het verrichten van arbeid binnen de organisatie zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Werkinstructie buiten eten

Deze werkinstructie is opgesteld n.a.v. RI&E gezondheidsrisico’s. Waarbij de kans op bijen of wespen steken tijdens het buiten eten een risico kan zijn.

GSM-gebruik

Het is binnen de locatie van kinderopvang TT-team ouders en beroepskrachten niet toegestaan zonder toestemming van de directie gebruik te maken van een mobiele telefoon. Hiervoor zijn regels GSM-gebruik opgesteld.

Rookbeleid

Binnen de locaties van kinderopvang TT-team wordt gewerkt met kinderen van 0 t/m 4 jaar. Het is binnen de gebouwen niet toegestaan te roken. Een en ander hierover is vastgelegd in het rookbeleid.

 Klachtenregeling

Het werken in de kinderopvang blijft, gelukkig, mensenwerk. Net als overal kan er dus ook bij ons wel eens iets misgaan in de communicatie tussen beroepskrachten en/of leidinggevende en ouders. Daarnaast kan het gebeuren dat een ouders niet helemaal of geheel niet tevreden zijn over de opvang van hun kind(eren), om welke reden dan ook. Zowel wij als de ouders zijn er dan bij gebaat dat het probleem c.q. de klacht op een juiste en snelle manier uit de wereld geholpen wordt. Het is dan ook de taak van de organisatie dat in zulk soort gevallen er direct gehandeld wordt, dat er communicatie plaats vind naar de ouders.

Indien u een klacht wenst in te dienen, liggen er op alle locaties formulieren waarop u uw ongenoegen kwijt kunt. Op de locaties liggen ook de formulieren met de uitleg hoe de procedure verder verloopt. Betreffende beroepskracht welke uw formulier in ontvangst neemt draagt er vervolgens zorg voor dat de klacht in behandeling genomen wordt door de directie. U kunt eveneens een klachtenformulier downloaden via onze site, nadat u ingelogd bent  vind u het formulier bij “extra/downloads”. Indien gewenst kunt u het formulier ook zelf op sturen naar : Administratie TT-Teams, p/a Maalderij 2a te 3291 AD Strijen

U kunt ten alle tijden voordat u een formulier invult een afspraak (laten) maken met het verantwoordelijke directie lid T.M.W. Schipper. Samen met haar kunt u uw klacht dan bespreken.

Protocol niezen, hoesten, risico’s beperking beroepskracht/kinderen

Naar aanleiding van een door ons uitgevoerde RI&E, zijn door ons de al bekende afspraken hieromtrent vastgelegd in een apart protocol.

Samenvoeging groepen

Indien er door omstandigheden op de groepen een dusdanige minimalisering (door ziekte, vakantie, tijdstip van binnenkomst of bezetting) plaats vind, dan kan de organisatie de samenstelling van de groepen in heroverweging nemen.

Zieke kinderen

Voor ouders die hun kind aan een kinderdagverblijf toevertrouwen is het soms moeilijk om in te schatten hoe zij om moeten gaan met het feit dat hun kind ziek wordt, is of was. Een apart protocol is geschreven omtrent het omgaan met kinderen met een oogontsteking.

Ontwikkeling observatie

Aangezien het in ieders belang, ouders, kinderen en kinderdagverblijf, is zaken vroegtijdig te signaleren, is een aantal periode per jaar ingevoerd als observatieperiode. Dit gebeurt o.a. door het invullen van een observatieformulier en door het bespreken van de ontwikkeling van de kinderen met elkaar.

Hygiëneprotocol

Om verzekerd te zijn van een zo hoog mogelijke standaard hebben wij aan het pedagogisch plan een hygiëneprotocol toegevoegd.

Dagelijks schoon

Niet alleen de persoonlijke verzorging van kinderen is voor ons belangrijk maar ook de verzorging van onze locatie staat hoog in ons vaandel. Op de locatie is vastgelegd hoe en wanneer zaken worden gereinigd.

Kleding/sieraden voorschrift

Normen en waarde, maar zeker ook veiligheid staan hoog in ons vaandel. Mede daarom zijn er voorschriften en afspraken omtrent kleding en sieraden voor zowel kinderen als volwassenen binnen onze organisatie vastgelegd in dit voorschrift. Apart aandacht wordt besteed aan capuchons en loshangende koordjes.

Taalgebruik

Wij gaan er van uit dat iedereen die in onze organisatie te werk gesteld is of stage loopt zich bediend van het ABN.

Stageprotocol

Wij bieden als organisatie mensen de kans om in het kader van hun opleiding een periode stage te lopen. Echter om binnen de groepen de rust te kunnen garanderen wordt er nimmer meer dan 1 stagiaire op een groep geplaatst. De stagiaire vervangt nimmer een beroepskracht, zal te allen tijde functioneren onder een beroepskracht en dus dienen als extra paar handen op de groep. In ons stageprotocol is vastgelegd wat zij wel en niet mogen doen en op welke manier ze door ons begeleid worden.

Huisregels

Omdat niet elke locatie hetzelfde is, zijn er voor iedere locatie huisregels opgesteld. U kunt deze terug vinden op de locaties, waarin u allerlei praktische informatie terug kunt lezen. Wij raden u dan ook aan deze huisregels goed door te nemen, zodat er voor u en uw kind duidelijkheid is omtrent de opvang bij ons.

Huisregels, hoe werkt het in de praktijk en thema’s

We hebben al aangegeven dat opvang binnen de kinderopvang iets is van een samenspel tussen ouders en ons. Wij stellen daarom een goede verstandhouding zeer op prijs. Door te werken met een open communicatie hopen wij, in het belang van het kind, dat we gezamenlijk een basis van vertrouwen kunnen op bouwen. Die basis is van belang om bij de ouders een gevoel van rust te creëren, wat nodig is om goed te kunnen functioneren.

Rouwprotocol

Een overlijden binnen de groep en personen die er aan gerelateerd zijn is vaak een hele ingrijpende gebeurtenis, die gepaard gaan met behoorlijke emoties. Om ten tijden van dit soort verdrietige momenten het verwerkingsproces in goede banen te leiden is een rouwprotocol opgesteld.

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de branche kinderopvang.

Graag bieden wij u hierbij de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de branche kinderopvang aan.

Deze code is gebaseerd op het basismodel meldcode Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft er voor gekozen de basismeldcode aan te passen en specifiek te maken voor kinderopvangorganisaties. Op deze manier wordt het voor kinderopvangorganisaties makkelijker gemaakt om de meldcode te implementeren binnen de eigen organisatie. Deze meldcode is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen onze branche.

Bovendien heeft Brancheorganisatie naast de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling in thuissituaties er voor gekozen om 2 extra routes te ontwikkelen. Deze 2 routes hebben betrekking op hoe gehandeld kan worden bij vermoedens van kindermishandeling door een beroepskracht en hoe gehandeld kan worden bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Onderzoek wijst uit dat professionals die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. Dat alleen al maakt het werken met een meldcode dubbel en dwars waard.

In 2016 is de eerste uitgave van de meldcode geactualiseerd. Beide modellen zijn terug te vinden op onze website. Bij extra/downloads vind u de door ons gebruikte modellen.

Tot slot……

Stilstand is achteruitgang, dus zullen wij steeds waken dat het pedagogisch plan, pedagogisch werkplan en alle protocollen daar waar nodig is zullen worden bijgesteld. Gedurende de ontwikkeling van de organisatie zal ook de visie op gebied van marketing, administratie en leiding geven aan, zich verder blijven ontwikkelen. Centraal daarin zal staan een constante mogelijkheid tot opleiding van leiding en personeel.

Dit proces moet voor een ieder te volgen zijn, er zal van begin af aan steeds nauw overleg zijn met ouders en beroepskrachten omtrent de ontwikkeling van het kind. Dit alles met als doel het kind gedurende de momenten dat het in onze organisatie verblijft in een zo harmonieus mogelijke omgeving op te vangen.

NIEUWSBRIEF04-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top