Personeelseisen

Beroepskracht kind ratio

Bij de dagopvang is het uitgangspunt dat de opvang plaats vindt in vaste (stam)groepen,waarbij een open deuren beleid mogelijk  moet blijven. Voor dagopvang gelden de volgende regels;

De verhouding beroepskracht- kinderen (kindratio) ,wordt binnen de kinderopvang bepaalt door de rekentool (1 ratio.nl)

Basis voor de reken regels, zijn afspraken tussen de brancheorganisatie kinderopvang en BOink . Gemeenten en GGD gebruiken de rekentool in hun toetsing en handhaving vanaf 1 januari 2013.

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt een gemiddelde berekend voor de vaststelling van het aantal kinderen per beroepskracht.

De stamgroep dagopvang bestaat uit maximaal twaalf kinderen bij 0-1 jaar en maximaal zestien kinderen bij 0-4 jaar (waarvan er maximaal acht kinderen tot 1 jaar)

Kinderen kunnen bij activiteiten de stamgroep verlaten; dan wordt de maximale omvang van de stamgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per beroepskracht van kracht, toegepast op het aantal aanwezige kinderen op de locatie. De op de locatie aanwezige beroepskrachten houden zich bezig met taken die direct met de kinderen te maken hebben.

Voor flexibiliteit in de organisatie is het mogelijk dat in de dagopvang ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens beroepskracht – kindratio is vereist, maar nooit minder dan de helft van het benodigde aantal beroepskrachten. Is er in zo’n situatie slechts één beroepskracht in het kindercentrum, dan is er ter ondersteuning ten minste één andere volwassene als achterwacht in het aanwezig.

Bij de Buitenschoolse Opvang is het uitgangspunt dat de opvang plaats vindt in vaste (stam)groepen. Waarbij een open deuren beleid mogelijk is.  De kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes, verlaten hun groepsruimte of stamgroep en gaan soms uit school naar een buitenactiviteit zonder eerst op te starten in hun vaste stamgroep of groepsruimte.

Voor  de Buiten Schoolse Opvang geldt één beroepskracht per tien (aanwezige) kinderen.

Voor een gecombineerde groep dagopvang en buitenschoolse opvang geldt voor de vaststelling van het aantal kinderen per beroepskracht een rekenkundig gemiddelde, waarbij een maximum wordt gesteld aan het aantal 0-4 jarige in de groep(1ratio.nl).

Opleidingseisen beroepskrachten

Ons personeelsbeleid is er opgericht voldoende gekwalificeerde leiding op een groep aan te stellen, Beroepskrachten die tevens beschikken of z.s.m. wordt opgeleid voor het EHBO of BHV- diploma. Verder zullen zij zich, na het behalen hiervan,  her- en bijscholen,via trainingen cursus of workshops

De (aanwezige) beroepskracht zijn allen in het bezit van een in de CAO (functiematrix en functieboek) vastgelegde beroepskwalificatie. Dit houdt in dat zij allen minimaal in het bezit zijn van een (S)PW 3 diploma of hoger gekwalificeerd( een daarmee gelijkgesteld diploma.)

Aanwezigheid stagiaires

Wij bieden als organisatie mensen de kans om in het kader van hun opleiding een periode stage te lopen. Echter om binnen de groepen de rust te kunnen garanderen wordt er niet meer dan 1 stagiaire op een groep geplaatst. De stagiaire vervangt nimmer een beroepskracht, zal te allen tijde functioneren onder een beroepskracht . In ons stageprotocol is vastgelegd wat zij wel en niet mogen doen en op welke manier ze door ons begeleid worden.

Nieuwsbrief

nieuwsbriefTTMEI19

Top