Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden kinderopvang van toepassing (op verzoek worden deze per mail aan u toegezonden), zoals deze zijn aangenomen door de Brancheorganisatie kinderopvang en BOink.

Op de Algemene Voorwaarden hebben wij een aantal aanvullende huisregels:

Wijziging opvanguren c.q. dagen

Een wijziging van de door u opgegeven uren dan wel dagdelen dient u, na overleg me de directie uitsluitend schriftelijk (via de mail) aan ons door te geven. Voor een wijziging geldt : Met in acht name van de vastgestelde opzegtermijn van 1 maand. Zodra wij uw verzoek binnen hebben, ontvangt u van ons bericht of uw verzoek kan worden uitgevoerd of indien dit niet het geval is welk alternatief mogelijk is. Ruilingen van dagen buiten ziekte om, wordt alleen in behandeling genomen als het een verzoek betreft welke valt binnen dezelfde week van de reguliere opvang. Het verzoek wordt slechts dan gehonoreerd als de groepsgrootte dit toelaat.

Incidentele opvang is in overleg met de directie mogelijk als de groepsgrootte en samenstelling dit toe laat. De kosten welke hieraan verbonden zijn, zijn herleid aan de dagtarieven. Deze kosten worden door ons op uw eerstvolgende factuur in rekening gebracht. Opvangdagen die niet worden ingevuld door ziekte van het kind, vakantie of sluiting, kunnen niet worden gecompenseerd in geld. Deze kunnen worden gecompenseerd  door de kidsdag delen inzet ,mits de groepsgrootte dit toelaat.

Ouders die gebruik maken van een flexibel rooster dienen dit minimaal 1 maand van tevoren bekend te maken. Rooster die te laat/later worden ingebracht, worden niet meer in behandeling genomen. Ouders kunnen indien zij te laat hun rooster inleveren geen recht doen gelden op restitutie van niet genoten opvang. De organisatie zal bij te laat aanleveren van flex. roosters  aangeven welke (on)mogelijkheden het te laat inleveren heeft.

Indien zij  alsnog wensen af te wijken van hun opgegeven rooster, kan dit  alleen tot uiterlijk 1 week van te voren per mail  bij de administratie.Deze informeert ouders vervolgens of afwijken, gezien de groepsgrootte e.d. nog mogelijk is.

Overmacht

Indien kinderopvang TT-team door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen ten opzichte van de ouders kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschorst voor de duur van de overmacht toestand. Hierbij valt o.a. te denken aan brand, noodsituaties opgelegd door derden zoals gemeentelijke instellingen, dreigende rampsituaties, enz. Indien enige overmacht toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ouders kunnen hieruit geen recht doen gelden op enige (schade)vergoeding.

Verzekering

De organisatie heeft voor haar personeel en de kinderen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de tijd dat zij zich in ons verblijven bevinden. Kinderopvang TT-team kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke eigendommen. Het is handig als u zaken als kleding, laarzen en dergelijke van een naam voorziet.

Betalingen

Indien een automatische machtiging niet kan worden uitgevoerd, worden ouders belast met een jaarlijks vastgesteld bedrag aan administratiekosten. De betaling van een factuur dient voor de 25e van de maand voor de opvangmaand te geschiedde, incasso’s worden eveneens op of rond deze datum uitgevoerd. Voor het (auto- en/of bus) vervoer tijdens het brengen en halen van kinderen, dienen de ouders een bijdrage te betalen voor de vervoerskosten. De hoogte hiervan wordt per jaar vastgesteld en verwerkt in het tarief.

Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst opgenomen termijn(bij het bereiken van het 4e jaar gebeurd dit automatisch) . Tussentijdse opzegging vindt alleen plaats door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke opzegging (kan per mail) en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Bij het annuleren van een afgesloten overeenkomst voor de ingangsdatum van de opvang is de ouders annuleringskosten verschuldigd, welke gelijk staan aan het tarief van 2 maanden opvang.

Vakanties

Bij afwezigheid van uw kind door vakantie of anderzijds, verzoeken wij u dit tijdig op de locatie of via de mail aan de administratie te melden. Voor de zomerperiode zullen wij bij alle ouders individueel informeren naar hun aan- en/of afwezigheid. Voor de andere schoolvakanties gebeurt dit bij de ouders van onze BSO kinderen. Een overzicht van de aan- en afwezigheid kan leiden tot het samenvoegen van groepen als hiertoe aanleiding is. Als uw kind door vakantie afwezig is, kunnen deze opvangdagen niet worden ingehaald en/of geruild. Ouders ontvangen hiervoor jaarlijks een aantal kids dagdelen. Deze kunnen gratis, in overleg met de administratie, worden ingezet voor extra opvang.

Zieke kinderen

Kinderen die ziek zijn, worden vanwege eventueel besmettingsgevaar niet toegelaten. Als uw kind ziek is en niet naar de opvang komt verzoeken wij u dit z.s.m. telefonisch (aan de locatie) of via de mail te melden. Indien uw kind ziek is door een besmettelijke ziekte is het voor ons van belang te weten wat voor ziekte uw kind heeft in verband met besmettingsgevaar en het informeren hierover aan andere ouders. Kinderen die door ziekte niet naar de opvang kunnen komen, kunnen de opvangdagen in overleg met de administratie, met gebruikmaken van de kids dagdelen,  in halen.. Dit is echter alleen mogelijk als de groepsgrootte en samenstelling dit toelaat. Hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend.

Worden kinderen op de opvang ziek, dan wordt de ouder (of het noodadres indien u niet bereikbaar bent) telefonisch geïnformeerd wat er aan de hand is. In overleg wordt bekeken of het kind mogelijk moet worden opgehaald. Heeft het kind koorts dan dient het te allen tijde te worden opgehaald.

Per dag zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig die in het bezit zijn van het BHV/ EHBO-diploma. Zij worden tevens bij- en herschoold hierin.

Medicijnen

Het toedienen van medicijnen via injectienaalden is een medische handeling, die alleen geschiedt door of onder toezicht van een arts. Hoe wij hierin handelen is door ons vastgelegd in het protocol “medicijn gebruik”.

Voor alle toegestane toediening van medicijnen, dient u als ouders een op GGD voorbeeld gestoeld formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit tekenen gebeurt vooraf aan de handeling en dient voor elk medicijn, ook voor een hoestdrankje of homeopathisch middel, opnieuw te worden ingevuld. Zonder de toestemming van de ouders mogen beroepskrachten geen medicijn in wat voor vorm dan ook aan een kind verstrekken. De beroepskracht welke het medicijn toedient, tekent dit aan op de aanwezigheidslijst. Zo heeft zowel u als ouders als wij controle over de gegeven hoeveelheid en frequentie van het toedienen.

Wat mogen beroepskracht wel en wat niet? Beroepskracht mogen niets injecteren, er worden geen koorts onder drukkende middelen toegediend.

Wat geven de beroepskrachten wel hoest drankjes , vernevelaars, zalven smeren en neusspray/ druppels, kuur van een arts, mits hier vooraf een medicijnen document voor is in gevuld.

Hygiëne

Op alle locaties van onze organisatie zijn ouders verplicht overschoenhoesjes te dragen. Deze vindt u bij de ingang van de locatie. Dit vanuit hygiënisch oogpunt. Verder stellen wij het gebruik van luizencape voor ieder kind verplicht. (deze zijn op de locaties verkrijgbaar).

Gebruik foto’s

Dagelijks komen er nieuwsberichten of onze facebook en twitter pagina’s. Hiervoor worden ook foto’s gemaakt van activiteiten binnen de groep. Iedere ouder dient hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen. Hierop kunnen ouders aangeven of de foto met hun kind wel of niet gebruik mag worden voor op onze media pagina’s.

Bindende voorschriften

U wordt geacht van bovenstaande regels op de hoogte te zijn. Wij beschouwen de regels, zoals opgenomen in deze toevoeging van de algemene voorwaarden kinderopvang, als voor partijen bindend.

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top